Urvalskriterier

Här kan ni läsa om våra grundvillkor och urvalskriterier

Urvalskriterier Smarta landsbygder

Lokala metoder, strategier och lösningar i samverkan

Ladda hem filen med urvalskriterierna och gör er egen bedömning.

Urvalskriterier Levande landsbygder

Meningsfull fritid, kultur och gemenskap

Ladda hem filen med urvalskriterierna och gör er egen bedömning.

Urvalskriterier Företagsutveckling

Innovativa lösningar för företagsutveckling på landsbygden

Ladda hem filen med urvalskriterierna och gör er egen bedömning.

Urvalskriterier Lokal Mat

Innovativa lösningar för lokal mat

Ladda hem filen med urvalskriterierna och gör er egen bedömning.

Grundvillkor

Projektet följer leadermetodens principer

Projektet följer Leadermetoden vilket för våra projekt innebär att:

1. Projektet ska lösa ett lokalt verkligt behov och ansökan ska beskriva detta.

2. Projektet har uppstått ur underifrånperspektivet, dvs lokala initiativ genomförs där de som berörs av projektet ser behovet som projektet vill lösa och lokalt engagemang tillvaratas. Personer som berörs är de som aktivt deltar i eller påverkas av projektets insatser. Projektansökan beskriver hur målgruppen, dvs de som drar nytta av projektet, har deltagit i processen att utforma projektet, tex genom gemensamma möten, avsiktsförklaringar, samarbetskonstellationer, arbetsgrupper eller protokoll.

3. Projektet är lokalt förankrat, dvs aktörer på orten som projektet berör är engagerade i projektet och det finns stöd för projektet bland boende och/eller verksamma i det lokala området. Projektansökan beskriver hur den lokala förankringen ser ut.

4. Projektet är innovativt/nytänkande, dvs det är nytt för den sökande organisationen, målgruppen, området eller samarbetet. Det måste vara skilt från ordinarie verksamhet eller utvidgning därav och vara till nytta för de sökande, målgrupp eller området. Projektansökan beskriver på vilket sätt projektet skiljer sig från ordinarie verksamhet. Innovativt/nytänkande projektinnehåll kan tex vara nya metoder, processer, produkter, samarbetsformer. Det kan också vara tex nya aktiviteter, nya mötesplatser, nya nätverk, marknad, nya arbetssätt, metodutveckling. Det kan även vara en beprövad metod som utvecklas eller används av en ny målgrupp.

5. Projektet ska där det är relevant ta tillvara befintliga eller skapa nya nätverk.

6. Projektet bygger på flerpartssamverkan, dvs samarbete och samsyn där två eller flera aktörer genomför en insats/aktivitet tillsammans för gemensam nytta. Samarbete kan genomföras inom och/eller mellan olika sektorer (med sektorer avses privat, ideell och offentlig sektor). Projektansökan innehåller en beskrivning av vilka aktörer som aktivt samarbetar för att genomföra projektet. Det finns också en beskrivning av hur samarbete ska ske och hur detta ger fördelar i projektets genomförande, tex i samarbetsavtal eller aktivitetsplan.

Projektet ryms inom Leader Sörmlandskustens strategi

Projektet ska rymmas inom Leader Sörmlandskustens mål och insatsområden och i övrigt följa Leader Sörmlandskustens lokala utvecklingsstrategi och därigenom bidra till regionala och kommunala mål. Projektidén matchar de insatser Leader Sörmlandskusten identifierat är nödvändiga för att nå Leader Sörmlandskustens mål.

Projektet beskriver hur man arbetar med/tar hänsyn till: hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet

Det är beskrivet i ansökan hur projektet arbetar med hållbar utveckling (ekonomiskt, socialt och ekologiskt), likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Beskrivningen bedöms med hänsyn till projektets syfte och mål, omfattning, kapacitet och resurser samt relevans inom insatsområdet.

Hållbar utveckling = Att tillgodose behov hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling kan vara social, ekonomisk eller miljömässig. En hållbar utveckling innefattar en god social sammanhållning där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls, att naturresurserna brukas utan att förbrukas och att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Likabehandling och icke-diskriminering = Diskrimineringslagen som har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter- oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet mellan kvinnor och män = Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Projektet har genomförandekapacitet inkl. tillräckliga ekonomiska förutsättningar.

Projektet har en bra sammansatt projektgrupp och ansökan beskriver projektet förutsättningar att nå uppsatta mål samt hur samarbete med andra aktörer ser ut.

Genomförandekapacitet = Det ska finnas relevant kompetens för projektet. Projektledare, ekonomi, administration, kommunikation, ansvariga för projektets aktiviteter osv. En person kan ha fler roller.

Projektansökan innehåller en konkret, tydlig och realistiskt beskrivning av genomförandekapaciteten. Styelsen bedömer om genomförandekapaciteten är tillräcklig i förhållande till vad som ska genomföras i projektet.

Ekonomiska förutsättningar = Det ska finnas tillräckliga medel att utföra projektet och rekvirera medel efterhand då det kan dröja innan ersättning erhålls. Det är tillåtet att projektägaren tar ett lån eller liknande även om vi inte kan ersätta räntekostnader.

Projektgrupp = minst tre personer som aktivt arbetar tillsammans i projektet.

Ansökan ska beskriva genomförandekapaciteten som bedöms med hänsyn till projektets omfattning.

Uppfyller ni grundvillkoren?

Här kan ni testa ett enkelt Quiz och få svar direkt!

Känner ni er rustade för en projektansökan?

Grundvillkorets funktion är att hindra bristfälliga projektansökningar från att gå vidare till poängbedömning. Leaderkontoret hjälper er att förklara om Leadermetodens principer och vilken typ av insatser som bidrar till områdets strategi. 

Kapacitet och ekonomiska förutsättningar är en viktigt förutsättning för ett lyckat genomförande av projektet.

Hållbarthetsaspekter genomsyrar alla EU-program och måste kunna beskrivas i ansökan.

Är ni redo att gå vidare?

Kul! Då kan ni läsa in er på våra generella och specifika urvalskriterier, förkortas ofta UK.

Testa gärna att sätta era egna poäng. Ni kan få max 1000 poäng. Minimipoäng är 550.

För att beslutsfattare ska kunna motivera poängsättningen måste man kunna läsa sig till en beskrivning eller förklaring i er projektplan.

Om ni inte når upp till minsta poängnivå kan ni pröva söka en förstudie. Vi har anpassade urvalskriterier till förstudier.

Generella urvalskriterier

Vi har först fyra generella urvalskriterier som är lika för alla insatsområden.

Projektet genomför ett utvecklingsarbete

Projektet genomför aktiviteter för att i samarbete med andra aktörer verka för utveckling, tex skapa ny verksamhet för att lösa ett problem eller möta en möjlighet. En möjlighet kan tex vara privatpersoners engagemang, föreningars utvecklingsarbete eller företags tillväxt.

Utvecklingsarbete = projektet skapar tex nya metoder, arbetssätt, processer eller lösningar, modeller, aktiviteter eller erbjudanden, varor och tjänster.

Nya metoder, arbetssätt, processer, lösningar eller modeller = internt hos projektägaren eller i samarbete med tex andra organisationer, föreningar, företag eller medlemmar.

Erbjudanden = något som ett företag eller en förening kan erbjuda tex kunder, medlemmar eller samarbetspartners.

Tre steg. 50 poäng per steg max 150

Steg 1:
Ansökan identifierar och beskriver behovet, problemet eller möjligheten som föranleder ett utvecklingsarbete och de aktiviteter som utvecklingsarbetet består av.

Steg 2:
Ansökan beskriver även förväntat resultat av det genomförda utvecklingsarbetet.

Steg 3:
Ansökan beskriver dessutom hur resultatet kan överföras till andra projekt eller verksamheter efter projektavslut.

Projektet bidrar till delaktighet och demokrati

Projektet underlättar deltagarnas medverkan och genomför aktiviteter för att stärka målgruppens inflytande.

Det kan tex vara generationsöverskridande aktiviteter, tematiska möten kopplade till specifika intressen, främjande av föreningsliv, integration, hållbarhetsmål, identitetsstärkande insatser, platser och nätverk där man kan mötas och utbyta med och lära av varandra eller gemensamma aktiviteter för att arbeta mot ett gemensamt mål. Det kan också vara aktiviteter som exempelvis främjar möten, utbyten, utökade eller nya nätverk och samarbeten, nya fysiska eller digitala mötesplatser.

Delaktighet och demokrati i projektet = Deltagandes möjlighet att påverka utformning och inriktning.

Två steg. 80 poäng per steg. Max 160

Steg 1:
Ansökan beskriver hur projektet vill främja delaktighet och demokrati i genomförandet.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur de främjande aktiviteterna ska bestå på längre sikt efter projektavslut.

Projektet har ett förväntat rimligt resultat i förhållande till projektets omfattning

Projektet har en tydlig, genomarbetad och realistisk projektplan med ett förväntat gott resultat i förhållande till projektets omfattning, kostnad och genomförande.

Tydlig = lätt att förstå, konkret och lätt att följa sökandes resonemang.

Genomarbetad = att projektsökande tänkt igenom varför man vill genomföra projektet, vad man vill göra och hur man vill göra det.

Realistisk = Möjlig att genomföra inom projekttiden med tillgängliga resurser och i förhållande till projektets syfte, mål och aktiviteter.

Förväntat gott resultat = Det som ska genomföras och förväntas uppnås i projektet är rimligt i förhållande till planerade kostnader, aktiviteter och tid i projektet.

Två steg. 60 poäng per steg. Max 120

Steg 1:
Ansökan visar att förväntat resultat är rimligt med tanke på projektets genomförande.

Steg 2:
Projektansökan beskriver dessutom projektet kan skalas upp och uppnådd effekt kan bli högre vid överföring till andra projekt.

Projektet skapar bestående effekter.

Projektplanen beskriver en genomtänkt och realistisk fortsättning efter projekttiden för långsiktiga effekter och övergång till ordinarie verksamhet.

Genomtänkt = att projektsökande tänkt igenom hur man arbetar för bestående effekter efter projektavslut.

Realistisk = Möjlig att genomföra med tillgängliga resurser.

Bestående resultat = Projektets resultat finns kvar efter projektets slut.

Långsiktiga effekter = Strukturella förändringar eller attitydförändringar som underlättar eller leder till fortsatt utveckling. Bestående effekter och/eller konsekvenser efter projektslut.

Övergång till ordinarie verksamhet = Hur projektets resultat ska tas om hand samt hur projektet ska fortleva efter projektavslut.

Styrelsen bedömer om insatserna kan förväntas generera bestående resultat och långsiktiga effekter.

Tre steg. 50 poäng per steg. Max 150

Steg 1:
Ansökan beskriver hur bestående effekter kan säkerställas efter projektavslut och hur detta ska följas upp av projektets aktörer.

Steg 2:
Ansökan innehåller även en plan för insatser som gör att långsiktiga effekter är sannolika eller att synergieffekter med andra insatser kan uppnås.

Steg 3:
Ansökan beskriver dessutom hur den genomförda förändringen ska förvaltas på längre sikt och hur projektidén ska spridas.

Specifika urvalskriterier

Utöver de fyra generella urvalskriterierna som gäller för alla fyra insatsområden finns 2-4 specifika kriterier för respektive insatsområde.

Specifika urvalskriterier

Lokal Mat

Projektet bidrar till förbättrad affärsmässighet genom ökad kompetens

Genom projektet genomförs insatser som bidrar till att stärka de deltagande aktörernas affärsmässighet genom tex ökat erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring eller kunskapshöjande aktiviteter. Insatserna ska vara till nytta för flera aktörer och i syfte att affärsmässigheten ska lyftas för ökad tillväxt och lönsamhet.

Insatser kan tex vara praktik, praktiskt uppbyggda kurser, gemensamma utbildningsinsatser, generations- eller kulturöverskridande kunskapsöverföring. Kompetenshöjande insatser kan också ge ny kunskap genom bla kunskapsutbyte, studiebesök, workshops, utbildning, rådgivning, erfarenhetsutbyte eller andra aktiviteter som höjer kompetensnivån på ett behovsinriktat sätt.

Affärsmässighet = det som krävs för att driva en verksamhet professionellt.

Två steg. 65 poäng. Max 130.

Steg 1:
Ansökan innehåller en beskrivning av hur erfarenhetsutbyte eller kunskapsöverföring mellan deltagande aktörer sker i projektet.

Steg 2:
Ansökan innehåller även en beskrivning av vilka kompetenshöjande insatser som skall genomföras, hur kunskapen/färdigheten därefter ska tillämpas och hur insatserna matchar målgruppens behov.

 

Projektet bidrar till ökad tillgänglighet av livsmedel i området.

Genom projektet ökar förutsättningarna för att lokal mat finns tillgänglig. Projektet bidrar tex till att öka förutsättningar för matproduktion, bidrar till att nya produkter (varor/tjänster) baserade på lokala råvaror utvecklas, skapar idéer för förädling eller strategier för att hitta alternativa kanaler till distribution eller försäljning av mat i området.

Tillgänglighet = andel mat som produceras, förädlas eller distribueras (av tex företag, föreningar, privatpersoner, myndigheter) i området.

Två steg. 100 poäng per steg. Max 200

Steg 1:
Ansökan beskriver vad som ska göras i projektet för att producera, förädla eller distribuera lokal mat i området samt på vilket sätt projektets aktiviteter bidrar till ett hållbart resultat.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur projektet bidrar till områdets livsmedelsstrategi och kan fortsätta utvecklas efter projektavslut.

Projektet skapar förutsättningar för ökad samverkan och idékraft

Genom projektet tas idéer tillvara, där deltagande aktörer tillsammans tar fram nya lösningar på befintliga utmaningar. Aktörerna samarbetar för att gemensamt hitta vägar för problemlösning eller samarbetar för att utveckla nya innovationer eller gemensamma insatser för utvecklingsarbete.

Tre steg. 70 poäng per steg. Max 210

Steg 1:
Ansökan beskriver vilka gemensamma aktiviteter som ska genomföras i projektet och vilka behov dessa ska lösa samt beskriver hur projektet ska skapa nätverk mellan olika aktörer.

Steg 2:
Ansökan visar även hur projektet ska ta fram gemensamma strategier/planer för de identifierade utmaningarna.

Steg 3:
Ansökan visar dessutom hur projektet vill utveckla långsiktiga samarbetsrelationer för fortsatt utvecklingsarbete efter projektavslut.

Specifika urvalskriterier

Smarta Landsbygder

Projektet skapar lokala lösningar för beredskap och/eller hållbarhet

Genom projektet stärks den lokala beredskapen och/eller den lokala hållbara utvecklingen som kan vara ekologisk, ekonomisk och/eller social.

Det kan tex vara möjliggörande av att leva på landsbygden, stärka levande lokalsamhällen och skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer. Det kan också vara idéer för civil beredskap, metoder för att inhämta kunskap tillsammans som man omsätter i praktiken, utvecklar eller startar en ny förening eller nätverk, skapar mötesplatser eller aktiviteter för att föra människor närmare varandra tex mellan generationer eller kulturer.

Två steg. 100 poäng. Max 200

Steg 1: Ansökan beskriver hur projektet ska ta fram metoder och lösningar för beredskap och/eller hållbarhet i bygden.

Steg 2: Ansökan beskriver även hur projektet är kunskapshöjande inom beredskap och/eller hållbarhet och hur kunskapen ska omsättas i praktiken samt hur man ska samarbeta med flera sektorer.

Projektet skapar och/eller genomför en strategi för en "smart landsbygd"

Genom projektet implementeras och genomförs en strategi och plan för att lösa en gemensam utmaning (problem eller möjlighet) lokalt.

Projektet bidrar till ett stärkt lokalsamhälle genom den gemensamma insatsen.

Insatser kan tex vara kluster eller förening för bygdeutveckling, gemensamma insatser för att uppnå ett gemensamt mål eller sjösättning av aktiviteter för bygdens bästa där flera aktörer går samman, nya service- eller boendelösningar, gemensamt bygderåd mm. Det kan även vara en ökad cirkulär eller delningsekonomi och andra samhällsfrämjande insatser som tex hemtjänst på nya sätt eller nya strukturer för lokala utförare.

Lokal strategi = en långsiktig plan för att tillsammans lösa lokala utmaningar, problem eller möjligheter och gemensamt utveckla sin bygd.
Smart landsbygd = nya metoder, arbetssätt eller processer för utveckling lokalt där flera aktörer samarbetar för att nå gemensamma mål med tillgängliga resurser.

Resurser = det som behövs för att genomföra något, tex personella (arbetskraft), ekonomiska, materiella, kunskapsmässiga, tidsmässiga, kulturella osv.

Tre steg. 100 poäng per steg. Max 300

Steg 1:
Ansökan beskriver varför och hur en lokal strategi för bygden ska tas fram och beskriver hur den ska implementeras i projektet för att bli en smart bygd.

Steg 2:
Ansökan bifogar även en plan för tillgängliga resurser för projektet och en beskrivning av hur man i projektet ska lösa resurstillgången på lång sikt.

Steg 3:
Ansökan beskriver dessutom hur projektet ska samarbeta med andra områden utöver den egna bygden och/eller hur resultatet ska kunna spridas till fler bygder.

Specifika urvalskriterier

Levande Landsbygder

Projektet bidrar till ett rikare fritids- och kulturliv genom nya erbjudanden och aktiviteter

Genom projektet skapas nya aktiviteter eller erbjudanden för att kunna skapa nya, bevara och/eller utveckla befintliga förenings- fritids- och kulturverksamheter gärna i samverkan med andra aktörer.

Det kan bla vara att skapa nya mötesplatser eller aktiviteter, starta en förening eller utveckla en befintlig till att omfatta aktiviteter för bredare målgrupper, ta fram nya erbjudanden och verksamheter för att få fler ben att stå på eller hitta paketeringslösningar med andra fritidsverksamheter.

2 Steg. 65 poäng per steg. Max 130

Steg 1:
Ansökan identifierar och beskriver hur projektet ska utveckla nya erbjudanden och/eller aktiviteter för ett rikare fritids- och kulturliv.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur projektaktiviteterna kan utvecklas tillsammans med myndigheter och aktörer utanför projektgruppen/projektdeltagarna.

Projektet bidrar till ökat föreningsengagemang

Genom projektet ökar viljan till engagemang för föreningsformen. Det kan tex vara att öka antal medlemmar eller styrelseledamöter, arbeta för föryngring i organisationen eller genomföra aktivteter för att bidra till förståelsen av nyttan med föreningslivet bla som ett demokrativerktyg.

Två steg. 80 poäng. Max 160

Steg 1:
Ansökan identifierar och beskriver behovet av ökat engagemang samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att öka engagemanget och säkra föreningens/föreningarnas överlevnad och utveckling.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur projektets resultat kan överföras till andra föreningar.

Projektet organisations-utvecklar kultur- och fritidsverksamheter

Genom projektet skapas möjligheter för fritids- och kulturverksamheter att överleva, växa eller att nya startas.

Aktiviteter kan tex vara organisationsutveckling för att effektivisera verksamheten, skapa nya eller utöka befintliga nätverk för erfarenhetsutbyte eller samarbete med andra föreningar för att hitta nya lösningar på befintliga problem. Det kan också vara att tex införa nya metoder, arbetssätt eller processer, eller kompetensutveckla styrelse och ledning för bättre styrning.

Det kan också vara att genomföra studiebesök hos andra föreningar, genomföra aktiviteter för att bredda eller byta perspektiv eller införa kompletterande aktiviteter för ökad lust att lära mer eller processer där individer från olika generationer, miljöer och/eller kulturer samarbetar för att nå gemensamma mål.

Tre steg. 70 poäng. Max 210.

Steg 1:
Ansökan identifierar och beskriver behov för utveckling och vilka aktiviteter som behövs för att skapa nya eller bevara befintliga kultur- och fritidsverksamheter samt hur projektets aktiviteter kommer att bidra till lösningar på befintliga behov/problem.

Steg 2:
Ansökan innehåller även konkreta beskrivningar av hur fritidsverksamheten kan utvecklas både internt och hur man kan samarbeta med andra aktörer (andra föreningar, myndigheter, företag osv) för utveckling.

Steg 3:
Ansökan bifogar dessutom en verksamhetsplan och ekonomisk plan för fritidsverksamheten/verksamheterna vid projektavslut och de närmaste åren efter.

Specifika urvalskriterier

Företagsutveckling

Projektet bidrar till förbättrad affärsmässighet genom ökad kompetens

Genom projektet genomförs insatser som bidrar till att stärka de deltagande företagens affärsmässighet genom tex ökat erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring eller kunskapshöjande aktiviteter. Insatserna ska vara till nytta för flera företag och i syfte att affärsmässigheten ska lyftas för ökad tillväxt och lönsamhet.

Insatser kan tex vara praktik, praktiskt uppbyggda kurser, gemensamma utbildningsinsatser, generations- eller kulturöverskridande kunskapsöverföring. Kompetenshöjande insatser kan också ge ny kunskap genom bla kunskapsutbyte, studiebesök, workshops, utbildning, rådgivning, erfarenhetsutbyte eller andra aktiviteter som höjer kompetensnivån utifrån identifierat affärsbehov.

Affärsmässighet = det som krävs för att driva ett företag professionellt.

Två steg. 45 poäng per steg. Max 90

Steg 1:
Ansökan innehåller en beskrivning av hur erfarenhetsutbyte eller kunskapsöverföring mellan deltagande aktörer sker i projektet.

Steg 2:
Ansökan innehåller även en beskrivning av vilka kompetenshöjande insatser som skall genomföras, hur kunskapen/färdigheten därefter ska tillämpas och hur insatserna matchar målgruppens behov.

Projektet ger ökad affärsnytta

Genom projektet hittar deltagande företag tillsammans vägar för att öka sin respektive eller gemensamma affärsnytta för bättre konkurrenskraft. Det kan handla om att genomföra aktiviteter för att bidra till ökad lönsamhet, finna sätt att uppnå bättre effektivitet, hitta smartare lösningar för samma/mindre resursåtgång mm. Projektet kan också tex genomföra aktiviteter som behovs- eller marknadsundersökning eller stärka deltagande företags innovationsvilja.

Affärsnytta = till nytta för företagens konkurrenskraft.

Tre steg.  50 poäng per steg. Max 150

Steg 1:
Ansökan beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras och hur aktiviteterna kan bidra till förväntad affärsnytta för deltagande företag.

Steg 2:
Ansökan ska även visa hur projektaktiviteter kan ge gemensam affärsnytta för deltagande företag.

Steg 3:
Ansökan visar dessutom att projektets deltagande företag ska ta fram intäktkskalkyler, affärsplaner och marknadsplaner för sina verksamheter under projektet.

Projektet bidrar till tillväxt genom nya produkter eller paketeringar

Genom projektet skapas nya paketeringar eller upptäcks nya marknader av de företag som ingår i projektet. Företagen kan också utveckla nya produkter (varor eller tjänster genom projektet eller genomföra gemensamma insatser för att skapa förutsättningar för digitala erbjudanden eller konkreta säljmöjligheter.

Två steg. 40 poäng per steg. Max 80

Steg 1:
Ansökan beskriver hur projektet kan skapa minst en ny produkt (vara/tjänst) eller paketering och hur deltagande företag kan gynnas av detta.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur deltagande företag gemensamt kan hitta nya marknader eller marknadsföra sig på nya sätt för att attrahera fler och/eller nya kunder.

Projektet skapar förutsättningar för ökad samverkan och idékraft

Genom projektet tas idéer tillvara, där deltagande företag tillsammans tar fram nya lösningar på befintliga utmaningar. Företagen samarbetar för att gemensamt hitta vägar för problemlösning eller samarbetar för att utveckla nya innovationer eller gemensamma insatser för utvecklingsarbete.

Företagen kan tex etablera nya gemensamma metoder för tillväxt eller ökad lönsamhet eller samarbeta för nya innovationer eller gemensamma affärsidéer.

Idékraft = ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp, koordinera, genomföra och sprida goda idéer som leder till utveckling och förbättring.

Tre steg. 60 poäng per steg. Max 180

Steg 1:
Ansökan beskriver vilka gemensamma aktiviteter som ska genomföras i projektet och vilka behov dessa ska lösa samt beskriver hur projektet ska skapa nätverk mellan olika aktörer.

Steg 2:
Ansökan visar även hur projektet ska ta fram gemensamma strategier/planer för de identifierade utmaningarna.

Steg 3:
Ansökan visar dessutom hur projektet vill utveckla långsiktiga samarbetsrelationer för fortsatt affärsutveckling efter projektavslut.

Spcifika urvalskriterier

Förstudier

Förstudier

Till förstudieprojekt har vi anpassade UK (urvalskriterier). Minimipoängnivå för förstudier (minst) 300 poäng.

Ansökan görs på samma sätt som ett genomförandeprojekt.

 

Hur får man effektfulla insatser?

En förstudie kan många gånger vara ett bra verktyg till att identifiera rotorsaken till det ni vill förändra eller utveckla. På Effektfullt hemsida kan ni hitta inspiration.

Förstudien undersöker behov/önskemål och nuläge

Förstudien undersöker varför ett projekt behövs, dvs vad problemet är. Förstudien undersöker bakgrund och nuläge.

Det kan vara tex kartläggning, marknadsundersökning, intervjuer, driva processer, studiebesök, behovsanalys, efterfrågeanalys mm för att förstå behov och nuläge.

Förstudien svarar på ”Varför vill vi göra något? Dvs vad är behovet/problemet?”

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver syftet med förstudien och hur kartläggning av behov och nulägesanalys ska genomföras.

Förstudien utreder möjliga mål, effekter och scenarier

Förstudien ska utreda möjliga och relevanta mål dvs analysera nyttan med ett genomförande samt komma fram till önskade mål och förväntade resultat av ett genomförandeprojekt.

Förstudien tar fram ett lösningsförslag, men ett resultat av en förstudie kan också vara ett beslut att inte genomföra ett projekt om målutredningen så visar.

Förstudien svarar på ”Vad vill vi uppnå?”

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver hur förstudien ska arbeta för att identifiera vilka mål och effekter som ett genomförandeprojekt ska uppnå.

Förstudien ger samsyn

Förstudien syftar till att tex samverka, förankra, bygga nätverk, driva processer, kartläggning av kompetensbehov och kompetenser eller kartlägga intressenter och deltagare.

Resultat av förstudie kan också vara ett beslut att inte genomföra ett projekt om samsyn inte nås.

Förstudien svarar på ”Vem vill vara med?”

Två steg. 50 poäng per steg. Max 100

Steg 1:
Ansökan beskriver hur förstudien ska bygga en projektgrupp, finna samarbetspartners och identifiera målgrupp.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur förstudien ska nå samsyn och förankra projektidén hos involverade aktörer och individer.

Förstudien leder till ny kunskap

Ansökan beskriver vilken ny kunskap man förväntas generera och hur det ska gå till.

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver vilken ny kunskap man förväntas generera och hur det ska gå till.

Förstudien skapar en finansieringsplan

Ansökan visar att en finansieringsplan ska tas fram i förstudien där det tydligt framgår hur medel ska anskaffas till ett genomförandeprojekt.

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan visar att en finansieringsplan ska tas fram i förstudien där det tydligt framgår hur medel ska anskaffas till ett genomförandeprojekt.

Förstudien strukturerar innehållet i ett genomförande.

Förstudien strukturerar innehållet i ett genomförande dvs undersöker och beskriver bla ett genomförandeprojekts omfattning, mål, behov/efterfrågan, tänkbara deltagare, möjlig genomförandeplan, ekonomisk planering, förväntade effekter av ett genomförande.

Förstudien kommer fram till ett resultat gällande genomförbarhet och rimlighet i ett genomförandeprojekt med tanke på förutsättningar för ett projekt, omfattning och tänkt resultat.

Aktiviteter kan bla vara att ta reda på omständigheter, planera framtida verksamhet, utreda genomförbarhet, undersöka förutsättningar, omfattning och ekonomi.

Förstudien svarar på ”Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? När?”

Två steg. 150 poäng per steg. Max 300

Steg 1:
Ansökan visar att förstudien ska resultera i en projektplan för ett genomförandeprojekt alternativt en ”nedläggningsrapport” med förstudiens resultat och förklaring om varför man väljer att inte genomföra ett projekt efter förstudien.

Steg 2:
Ansökan visar även att förstudien ska leverera en ekonomisk plan, verksamhetsplan samt en plan för samarbete med flera aktörer.

Innovation

Tänk nytt

Innovation handlar om att göra saker på nya eller utvecklade sätt. Det kan handla om tekniska uppfinningar och innovationer, vilket traditionellt varit det vi sett som innovationer, men idag ses innovation i ett bredare perspektiv. Det kan både vara att erbjuda tjänster och lösa samhällsbehov på nya sätt. I takt med att forskningen inom innovationsområdet utvecklats har det visat sig att allt större vikt behöver läggas på arbetsmetoder, verktyg och sätt att tänka, reflektera och agera. 

Övergripande principer

Tänk hållbart

Mångfald och människors olika förutsättningar är en tillgång och leder som regel till ett bättre resultat bl.a i utvecklingsarbete.

Hållbar utveckling innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det innebär att ni behöver beskriva hur ni arbetar med dessa frågor, satt i relevans för projektidén. Det kan till exempel vara hur miljöpåverkan ser ut i ert projekt. Kan projektet bidra till att socialt utsatta får bättre villkor? Hur påverkar projektet områdets ekonomiska förutsättningar.