Förstudier

Här kan ni läsa om hur ni söker en förstudie

Vad är problemet?

En förstudie kan många gånger vara ett bra verktyg till att identifiera rotorsaken till det ni vill förändra eller utveckla.

Effektfullt.se  kan ni hitta inspiration och verktyg.

Förstudier

Till förstudieprojekt har vi anpassade UK (urvalskriterier). Minimipoängnivå för förstudier (minst) 300 poäng.

Ansökan görs på samma sätt som ett genomförandeprojekt.

 

För att beslutsfattare ska kunna motivera poängsättningen måste man kunna läsa sig till en beskrivning eller förklaring i er projektplan.

 

Spcifika urvalskriterier

Förstudier

Förstudien undersöker behov/önskemål och nuläge

Förstudien undersöker varför ett projekt behövs, dvs vad problemet är. Förstudien undersöker bakgrund och nuläge.

Det kan vara tex kartläggning, marknadsundersökning, intervjuer, driva processer, studiebesök, behovsanalys, efterfrågeanalys mm för att förstå behov och nuläge.

Förstudien svarar på ”Varför vill vi göra något? Dvs vad är behovet/problemet?”

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver syftet med förstudien och hur kartläggning av behov och nulägesanalys ska genomföras.

Förstudien utreder möjliga mål, effekter och scenarier

Förstudien ska utreda möjliga och relevanta mål dvs analysera nyttan med ett genomförande samt komma fram till önskade mål och förväntade resultat av ett genomförandeprojekt.

Förstudien tar fram ett lösningsförslag, men ett resultat av en förstudie kan också vara ett beslut att inte genomföra ett projekt om målutredningen så visar.

Förstudien svarar på ”Vad vill vi uppnå?”

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver hur förstudien ska arbeta för att identifiera vilka mål och effekter som ett genomförandeprojekt ska uppnå.

Förstudien ger samsyn

Förstudien syftar till att tex samverka, förankra, bygga nätverk, driva processer, kartläggning av kompetensbehov och kompetenser eller kartlägga intressenter och deltagare.

Resultat av förstudie kan också vara ett beslut att inte genomföra ett projekt om samsyn inte nås.

Förstudien svarar på ”Vem vill vara med?”

Två steg. 50 poäng per steg. Max 100

Steg 1:
Ansökan beskriver hur förstudien ska bygga en projektgrupp, finna samarbetspartners och identifiera målgrupp.

Steg 2:
Ansökan beskriver även hur förstudien ska nå samsyn och förankra projektidén hos involverade aktörer och individer.

Förstudien leder till ny kunskap

Ansökan beskriver vilken ny kunskap man förväntas generera och hur det ska gå till.

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan beskriver vilken ny kunskap man förväntas generera och hur det ska gå till.

Förstudien skapar en finansieringsplan

Ansökan visar att en finansieringsplan ska tas fram i förstudien där det tydligt framgår hur medel ska anskaffas till ett genomförandeprojekt.

Ett steg. Max 150 poäng

Steg 1:
Ansökan visar att en finansieringsplan ska tas fram i förstudien där det tydligt framgår hur medel ska anskaffas till ett genomförandeprojekt.

Förstudien strukturerar innehållet i ett genomförande.

Förstudien strukturerar innehållet i ett genomförande dvs undersöker och beskriver bla ett genomförandeprojekts omfattning, mål, behov/efterfrågan, tänkbara deltagare, möjlig genomförandeplan, ekonomisk planering, förväntade effekter av ett genomförande.

Förstudien kommer fram till ett resultat gällande genomförbarhet och rimlighet i ett genomförandeprojekt med tanke på förutsättningar för ett projekt, omfattning och tänkt resultat.

Aktiviteter kan bla vara att ta reda på omständigheter, planera framtida verksamhet, utreda genomförbarhet, undersöka förutsättningar, omfattning och ekonomi.

Förstudien svarar på ”Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? När?”

Två steg. 150 poäng per steg. Max 300

Steg 1:
Ansökan visar att förstudien ska resultera i en projektplan för ett genomförandeprojekt alternativt en ”nedläggningsrapport” med förstudiens resultat och förklaring om varför man väljer att inte genomföra ett projekt efter förstudien.

Steg 2:
Ansökan visar även att förstudien ska leverera en ekonomisk plan, verksamhetsplan samt en plan för samarbete med flera aktörer.