FAQ

Här hittar ni vanliga frågor och svar – för er som söker leaderstöd och för er som driver ett leaderprojekt

Ansökan

Vad avgör om en ansökan kan få stöd

Projektet ska först uppfylla grundvillkoren dvs följa leadermetodens principer och rymas inom något av Leader Sörmlandskustens insatsområden.

Projektet ska också beskriva hur man arbetar med/tar hänsyn till: hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk), likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män samt ha genomförandekapacitet.

Om projektet uppfyller grundvillkoren kan ansökan viktas efter de  generella villkoren dvs styrelsen poängsätter hur pass väl ansökan:

 1.  har ett förväntat gott resultat
 2. skapar bestående effekter
 3. bidrar till ett utvecklingsarbete
 4. bidrar till delaktighet och demokrati
 5. bidrar till målen i ett av våra insatsområden

Om fler ansökningar uppfyller kraven än vad området har budget för är det projekten med högst poäng som prioriteras.

Läs mer om varför projekt avslås.

Vem kan söka projektstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Observera att privatpersoner inte kan söka stöd.

Leaderområdet (LAG) kan även genomföra egna projekt för att nå målen inom strategin.

Hur mycket stöd kan man söka?

– Minsta möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor
– Stöd kan beviljas mellan 40 och 100 procent av de stödberättigade utgifterna som ett projekt eller en insats har för att genomföra projektplanen
– Projektstöd till företag som enbart gynnar enstaka företag begränsas till ett stödbelopp på maximalt 200 000 kronor
– Stöd ges för 40 procent av de stödberättigande utgifterna till projekt inom jordbruksverksamhet.

Vad motiverar stödnivån?

En lägre stödnivå kan vara motiverad om
– projektet eller insatsen endast är till nytta för ett eller ett fåtal företag
– det finns tillgång till privat medfinansiering
– det förväntas hög avkastning av insatsen, eller
– LAG:s budget är begränsad.

En högre stödnivå kan vara motiverad om projektet eller insatsen
– är till nytta för fler och för allmänheten
– är förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del
– har hög innovationsgrad på lokal nivå
– förväntas bidra till en mycket hög måluppfyllnad
– förväntas vara effektiv i förhållande till måluppfyllnad (stort resultat för lite pengar).

Till vad kan man söka projektstöd?

Man kan få stöd för projekt som bidrar till målen i utvecklingsstrategin och programmen.

Exempel på kostnadsslag kan vara:

 • Löner och administrativa kostnader.
 • Övriga kostnader (köpta tjänster)
 • Investeringar
Vad är en rimlig budget?
Projektstöd eller projektstöd till företag?

Om ett projekt gynnar fler än enstaka företag beror på projektets syfte och de aktiviteter som projektet ska genomföra. För att bedöma detta är det bra att fråga sig var nyttan av projektet hamnar och hur många effekter ett projekt kan generera i andra hand (ringar på vattnet).
Om ett projekt gynnar fler än enstaka företag beror också på vilken bransch eller verksamhet som företagen befinner sig i. För begreppet ”enstaka företag” kan därför inget definitivt antal anges på förhand.
Även ett projekt som en lokal näringslivsförening ansöker om kan anses vara för ”snäv” eller inte skapa tydliga mervärden till fler än föreningens medlemmar. Allmän näringslivsutveckling kan däremot anses var till nytta för fler än de inblandade företagen och stärka den lokala konkurrenskraften i en bredare bemärkelse.

LAG ska i dokumentationen motivera varför de anser att projektet är berättigat den slutligt valda stödnivån. 

Kan ett företag få stöd?

Om projektets syfte är att endast gynna enstaka företag får stödnivån fastställas till
mellan 40 och 70 procent av stödberättigande utgifter.

Stödet får max vara 200 000 kr

Vilket betyder att den totala budgeten aldrig kan vara högre än 500 000 kr

(40% av 500 000 är 200 000)

– Vad spelar det för roll om vi väljer att medfinansiera med mer privata medel??

Stödet får inte bli för litet. Då anses det vara av mindre betydelse och inte vara i behov av ett Leaderstöd. Tänk därför på att avgränsa projektet till en mindre aktivitet som inte kostar mer än 500 000 kr.

Vad menas med Leadermetodens principer?

Projektet följer Leadermetoden vilket för våra projekt innebär att:

1. Projektet ska lösa ett lokalt verkligt behov och ansökan ska beskriva detta.

2. Projektet har uppstått ur underifrånperspektivet, dvs lokala initiativ genomförs där de som berörs av projektet ser behovet som projektet vill lösa och lokalt engagemang tillvaratas. Personer som berörs är de som aktivt deltar i eller påverkas av projektets insatser. Projektansökan beskriver hur målgruppen, dvs de som drar nytta av projektet, har deltagit i processen att utforma projektet, tex genom gemensamma möten, avsiktsförklaringar, samarbetskonstellationer, arbetsgrupper eller protokoll.

3. Projektet är lokalt förankrat, dvs aktörer på orten som projektet berör är engagerade i projektet och det finns stöd för projektet bland boende och/eller verksamma i det lokala området. Projektansökan beskriver hur den lokala förankringen ser ut.

4. Projektet är innovativt/nytänkande, dvs det är nytt för den sökande organisationen, målgruppen, området eller samarbetet. Det måste vara skilt från ordinarie verksamhet eller utvidgning därav och vara till nytta för de sökande, målgrupp eller området. Projektansökan beskriver på vilket sätt projektet skiljer sig från ordinarie verksamhet. Innovativt/nytänkande projektinnehåll kan tex vara nya metoder, processer, produkter, samarbetsformer. Det kan också vara tex nya aktiviteter, nya mötesplatser, nya nätverk, marknad, nya arbetssätt, metodutveckling. Det kan även vara en beprövad metod som utvecklas eller används av en ny målgrupp.

5. Projektet ska där det är relevant ta tillvara befintliga eller skapa nya nätverk.

6. Projektet bygger på flerpartssamverkan, dvs samarbete och samsyn där två eller flera aktörer genomför en insats/aktivitet tillsammans för gemensam nytta. Samarbete kan genomföras inom och/eller mellan olika sektorer (med sektorer avses privat, ideell och offentlig sektor). Projektansökan innehåller en beskrivning av vilka aktörer som aktivt samarbetar för att genomföra projektet. Det finns också en beskrivning av hur samarbete ska ske och hur detta ger fördelar i projektets genomförande, tex i samarbetsavtal eller aktivitetsplan.

Vad är ett insatsområde?

Alla Leaderområden har valt ut egna unika insatsområden som de tror bäst kan bidra till strategins mål.

För att en ansökan ska kunna beviljas måste projektet rymmas inom Leaderområdets mål och insatsområden och i övrigt följa Leaderområdets lokala utvecklingsstrategi och därigenom bidra till regionala och kommunala mål.

Projektidéer som inte matchar de insatser som Leaderområdet identifierat anses inte nödvändiga för att nå strategins mål och kan därför inte få stöd.

Vad menas med Hållbar utveckling?

Hållbar utveckling = Att tillgodose behov hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling kan vara social, ekonomisk eller miljömässig. En hållbar utveckling innefattar en god social sammanhållning där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls, att naturresurserna brukas utan att förbrukas och att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Likabehandling och icke-diskriminering = Diskrimineringslagen som har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter- oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet mellan kvinnor och män = Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Det ska vara beskrivet i ansökan hur projektet arbetar med hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Beskrivningen bedöms med hänsyn till projektets syfte och mål, omfattning, kapacitet och resurser samt relevans inom insatsområdet.

Vad menas med genomförandekapacitet?

Projektet har en bra sammansatt projektgrupp och ansökan beskriver projektet förutsättningar att nå uppsatta mål samt hur samarbete med andra aktörer ser ut.

Genomförandekapacitet = Det ska finnas relevant kompetens för projektet. Projektledare, ekonomi, administration, kommunikation, ansvariga för projektets aktiviteter osv. En person kan ha fler roller.

Projektansökan innehåller en konkret, tydlig och realistiskt beskrivning av genomförandekapaciteten. Styelsen bedömer om genomförandekapaciteten är tillräcklig i förhållande till vad som ska genomföras i projektet.

Ekonomiska förutsättningar = Det ska finnas tillräckliga medel att utföra projektet och rekvirera medel efterhand då det kan dröja innan ersättning erhålls. Det är tillåtet att projektägaren tar ett lån eller liknande även om vi inte kan ersätta räntekostnader.

Projektgrupp = minst tre personer som aktivt arbetar tillsammans i projektet.

Ansökan ska beskriva genomförandekapaciteten som bedöms med hänsyn till projektets omfattning.

Varför fick vi avslag?

Motiveringen till ert avslag ska framgå i beslutet. Orsaken kan bland annat vara:

 • Projektet inte uppfyller grundvillkor
 • Projektet inte uppfyller minsta avslagspoäng gällande urvalskriterier.
 • Projektet bedöms kunna genomföras utan stöd. 
 • Leaderområdets budgetutrymme.

 

Driva projekt

Ansökningstiden beror delvis på hur långt ni har kommit med era planer när ni kontaktar oss för första gången. Projektansökan sker i fyra steg och hur lång tid den processen tar varierar.

När ni har skickat in en intresseanmälan för projektstöd diskuteras den av Leader Sörmlandskustens styrelse, som träffas ungefär 4 gånger per år. På hemsidan finns aktuell information om när er intresseanmälan behöver lämnas in.

Med hjälp av LAGs feedback arbetar ni med stöttning av en av våra projektcoachar vidare på en fullständig ansökan som skickas in via Jordbruksverket e-tjänst. Styrelsen beslutar om projektet blir beviljat. Efter detta skickas ansökan till Jordbruksverket för ett formellt beslut. Tiden mellan styrelsens beslut och Jordbruksverkets beslut är varierande men brukar vara nånstans mellan 3 och 5 månader. Kostnader får tas från och med ansökan är inskickad i Jordbruksverkets e-tjänst, men sker på egen risk innan det formella beslutet från Jordbruksverket. Detta kan vara bra att veta innan man till exempel gör stora investeringar i ett projekt.

Ja, ideella föreningar kan få 50% av projektstödet i förskott, dock max 250 000 kr

Ni ansöker i Jordbruksverkets E-tjänst under Mina sidor.

Ni ansöker om utbetalning på Jordbruksverkets E-tjänst under Mina sidor.

Läs under fliken Genomföra

När ni informerar om ert projekt eller er investering ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU-logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Rätt logotyp laddar ni ner på Jordbruksverkets webbsida.

Använd gärna även Leader Sörmlandskustens logotyp när ni kommunicerar era projekt. Kontakta oss så skickar vi rätt filer till er.

Det finns specifika regler om storlek och placering av loggorna. Det är viktigt att följa dessa regler eftersom det kan leda till avdrag om man inte uppfyller dem. Kolla på Jordbruksverkets webbsida för mer information.

När ni annonserar på sociala media för projektet finns det också särskilda krav kring användning av loggor. Ta kontakt med leaderkontoret innan du gör en annons!