Insatsområden

Här kan ni läsa om våra insatsområden

Smarta landsbygder

Lokala metoder, strategier och lösningar i samverkan

Smarta Landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom  innovation och med hjälp av digital teknik. Det kan även vara en ökad cirkulär eller delningsekonomi

Exempel på projektinsatser:

– framtagande av lokala utvecklingsstrategier
– nya lösningar för beredskap och/eller samhällsfrämjande insatser 
nya service- eller boendelösningar

 

Levande landsbygder

Meningsfull fritid, kultur och gemenskap

Ett levande föreningsliv, byggt på demokratiska grunder, för alla åldrar, bakgrunder och livsstilsval, är av stor vikt för en levande och attraktiv landsbygd och är en av grundpelarna för utveckling av smarta landsbygder. Föreningar sitter ofta på en stor erfarenhet och kunskap om orten med starkt engagerade individer som gärna driver utvecklingsfrågor.

Exempel på projektinsatser:
– Nya eller bevarade fritids- och kulturverksamheter
– Nya nätverk, metoder, arbetssätt eller processer

 

Företagsutveckling

Innovativa lösningar för företagsutveckling på landsbygden

Sunda företag med en fungerande arbetsmarknad är en förutsättning för en levande landsbygd. Företag i samverkan kan ansöka om stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

 

 

Lokal Mat

Innovativa lösningar för lokal mat

Exempel på insatser kan vara projekt inom matsäkerhet och krisberedskap, informationsinsatser för attityd- och beteendeförändring, locka nya entreprenörer eller lösningar för tillgänglighet som tex öppettider och digital närvaro. Det kan också vara gemensam kompetensutveckling, samarbetsprocesser, innovativa arbetssätt, nya metoder för förädling, kvalitetsutveckling, distribution och försäljning av härodlad mat mm. Gemensamma metoder för vilthantering eller projekt för att uppmuntra det offentliga köket och restauranger till upphandling av lokal mat är andra exempel.

Förstudier

Ni kan söka stöd till en förstudie.

 

Förstudier:

 • undersöker behov/önskemål och nuläge
 • utreder möjliga mål, effekter och scenarier
 • ger samsyn
 • leder till ny kunskap
 • skapar en finansieringsplan
 • strukturerar innehållet i ett genomförande

Våra Mål

Mätbara indikatorer

Smarta landsbygder för att underlätta att leva och verka lokalt

 • Smart omställning av ekonomin på landsbygden
 • Nya mötesplatser
 • Nya fritids- och kulturverksamheter
 • Nya nätverk och samarbeten
 • Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik
 • Bevarade fritids och kulturverksamheter
 • Nya föreningar
 • Nya servicelösningar
 • Nya metoder, arbetssätt eller processer
 • Utökade nätverk

Stärkta förutsättningar för och utveckling av lokal mat

 • Utveckla ekonomin på landsbygden
 • Nya produkter
 • Nya tjänster
 • Nya nätverk och samarbeten
 • Nya mötesplatser
 • Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik
 • Nya metoder, arbetssätt eller processer
 • Företag som samverkar
 • Företag som får stöd
 • Utökade nätverk

Utvecklat innovativt landsbygdsföretagande i samverkan

 • Utveckla ekonomin på landsbygden
 • Nya produkter
 • Nya tjänster
 • Nya nätverk och samarbeten
 • Nya mötesplatser
 • Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik
 • Nya metoder, arbetssätt eller processer
 • Företag som samverkar
 • Företag som får stöd
 • Utökade nätverk

Har ni en projektidé ni vill testa?

Testa först att er idé uppfyller våra grundvillkor.

Leaderkontoret hjälper er att förklara om Leadermetodens principer och vilken typ av insatser som bäst bidrar till områdets strategi och mål.

 

Innovation

Tänk nytt

Innovation handlar om att göra saker på nya eller utvecklade sätt. Det kan handla om tekniska uppfinningar och innovationer, vilket traditionellt varit det vi sett som innovationer, men idag ses innovation i ett bredare perspektiv. Det kan både vara att erbjuda tjänster och lösa samhällsbehov på nya sätt. I takt med att forskningen inom innovationsområdet utvecklats har det visat sig att allt större vikt behöver läggas på arbetsmetoder, verktyg och sätt att tänka, reflektera och agera. 

Övergripande principer

Tänk hållbart

Mångfald och människors olika förutsättningar är en tillgång och leder som regel till ett bättre resultat bl.a i utvecklingsarbete.

Hållbar utveckling innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det innebär att ni behöver beskriva hur ni arbetar med dessa frågor, satt i relevans för projektidén. Det kan till exempel vara hur miljöpåverkan ser ut i ert projekt. Kan projektet bidra till att socialt utsatta får bättre villkor? Hur påverkar projektet områdets ekonomiska förutsättningar.