Genomföra

Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför ditt projekt samt när du ansöker om utbetalning.

Beslutet

Tänk på att det är viktigt att alla som är involverade i projektet noga läser igenom beslutet om stöd och övriga upplysningar. Det är mycket viktigt att arbetet med projektet följer syftet och att du gör de investeringar eller genomför de aktiviteter som framgår av beslutet. Om du behöver hjälp, har frågor eller behöver göra en ändring i ditt projekt så ska du i första hand kontakta ditt leaderkontor.

Det är viktigt att du redan från början skapar en rutin för redovisning av projektet samt ansökan om utbetalning för att minska risken för felaktigheter. Redovisa därför regelbundet.

 

Särredovisning

I ditt beslut om stöd står att alla utgifter som du söker stöd för ska vara särredovisade i din bokföring. Det betyder att varje utgift ska vara bokförd med en särskild bokföringskod eller med ett eget kostnadsställe som endast berör ditt projekt eller din investering.

För att Jordbruksverket ska kunna kontrollera att du uppfyller villkoren ska du skicka in utdrag från din bokföring. Det underlag som Jordbruksverket vill få in från din bokföring är resultatrapporten för intäkts och kostnadskontona eller en transaktions- eller verifikationslista. 

Ansökan om delutbetalning

Ansök gärna om delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan exempelvis söka varje kvartal eller efter en period med många eller stora utgifter. Alla fakturor, betalningsbevis, deltagarlistor, intäkter med mera från denna period ska finnas med och alla utgifter ska vara betalda inom perioden. En missad faktura eller annat underlag från en tidigare redovisningsperiod kan du ta med i nästa redovisningsperiod tillsammans med en förklaring.

Gör så här:

Logga in på Jordbruksverkets Mina sidor
Påbörja en ny ansökan om utbetalning. Välj vilken ansökan du vill söka utbetalning för. Därefter väljer du vilken typ av utbetalning du vill ansöka om.

  • Förskott
  • Delutbetalning
  • Slututbetalning

Du kan påbörja en ansökan och välja att spara den som ett utkast. Ärendet kommer att läggas under rubriken: Fortsätt med pågående ansökningar

På ”Mina sidor” kan du även se andra handlingar som har betydelse för dig i ditt ärende, till exempel kommuniceringar och kompletteringsbrev.

Likviditet

Jordbruksverket håller inne 20 % av projektstödet tills du slutredovisat projektet. Det är alltså viktigt för er att säkra upp en god likviditet i projektet. Antingen genom eget kapital eller bankgaranti/lån.

En rekvisition tar ca 3-6 månader innan den blir utbetalad.

Förskott brukar normalt gå lite snabbare.

Förskott 

Du kan ansöka om förskott av projektstödet om du som fått stöd är

  • en ideell förening
  • en ekonomisk förening eller samfällighetsförening
  • en allmännyttig stiftelse

Du kan få upp till 50 procent av projektstödet i förskott, dock högst: 250 000 kr

Sök delutbetalning även om du fått förskott! Jordbruksverket fortsätter att betala ut stödet upp till 80%

Konto för utbetalning

Bankgiro- eller bankkontonummer 

För att Jordbruksverket ska kunna betala ut pengarna till dig måste du ha ditt bankgiro- eller bankkontonummer registrerat hos Jordbruksverket. Det gör du via Mina sidor eller på blanketten “Anmälan kontonummer” som du hittar på Jordbruksverkets webbplats.

Spara alla handlingar som hör till projektet

Jordbruksverket har 10 år på sig att kräva tillbaka stöd som du felaktigt har fått utbetalt. Det är därför viktigt att du sparar din bokföring och alla handlingar i 10 år efter slututbetalningen av ditt projekt. Du är ansvarig för att bokföringen och andra handlingar, exempelvis fakturor, kvitton och upphandlingsdokument, finns tillgängliga för kontroll under den tiden.

Redovisning av ideella resurser

Tänk på att inte blanda ihop dina ideella resurser eller ideell tid med din budget i ansökan om utbetalning. Du ska löpande dokumentera och spara era projektdagböcker eller motsvarande underlag. Det sammanslagna värdet ska du redovisa i slututbetalningen under rubriken ideella resurser. Du  behöver inte skicka in underlagen till Jordbruksverket. Det är leaderkontoren som kontrollerar och rimlighetsbedömer värdet av ideella resurser i sitt slutyttrande av projekten.

Ansökan om ändring 

Om du redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ditt beslut om stöd kan det leda till avdrag. Därför måste du i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar din ansökan om ändring gäller ändringen från den dag din ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

Exempel på ändringar:

  • Slutdatum
  • Utökad budget
  • Nya aktiviteter
  • Byte av stödmottagare

Kontakta ditt leaderkontor om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om att ändra ditt beslut.