Kick Start Strategisk mångfald

In Pågående projekt by Tomas

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete. Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer eller coacha nyanlända med egna affärsidéer eller skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte.

Det kan också handla om att ta nya initiativ till att bjuda in nyanlända till er förening och få dem delaktiga i er verksamhet. Målsättningen med det här projektet är att få ett ökat engagemang för integration och då spelar egentligen inte verktyget eller vägen dit så stor roll utan att ni faktiskt gör något.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer. Ni får gärna haka på de aktiviteter vi har på gång.

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar:

  1. Det behövs bättre validering och bedömning av utländsk erfarenhet av och utbildning i de gröna näringarna.
  2. Det behövs informationsinsatser, erfarenhetsutbyten samt nätverksbyggande och mötesplatser.
  3. Det behövs knytas nya kontakter mellan de invandrare som har en ambition att utvecklas inom gröna näringar och lantbrukssektorn. Fler adekvata praktikplatser och mäklare som har särskild kompetens om landsbygdens näringsliv.
  4. Många jobb inom de gröna näringarna anmäls inte till arbetsförmedlingen, eftersom man upplever att man inte får hjälp därifrån. Invandrare har sämre kunskap om möjligheter att använda arbetsmarknadsstöd för att starta eget. Därför behövs det ett tydligare samarbete med arbetsförmedling om och mellan aktörer inom den gröna sektorn.
  5. Jordbrukssektorn har ofta dålig status i vissa länder och det kan vara ett hinder för integration.
  6. Nyanlända borde få tillfälle att komma ut på landet och bo på lantgård. Se projektexempel
  7. Det är viktigt att de som bor på landet visar intresse för de nya svenskarna och en vilja att ta till sig dem.
  8. Det är svårt för nyanlända att få köpa mark, kanske på grund av att generationsskiften ofta sker inom familjen.
  9. Odling av grödor från andra länder och förädling av svenska råvaror till andra matkulturers produkter är intressanta öppningar.
  10. Utrikesfödda har liten kunskap om svenskt jordbruk och odlingslandskap Se projektexempel