Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet projektet är att främja en ökad produktion av grönsaker och avsättning för jordbruksprodukter lokalt. Avsikten är också att marknadsföra området Vårdinge by som ett besöksmål och möjliggöra nya samverkansformer.

Målet med projektet är att bygga ett utekök för beredning av mat med en tillhörande serveringsyta. Ta fram en hand- och metodbok för odling av grönsaker som är anpassad efter skolans årsbehov. Praktiskt pröva en odlingssäsong. Tillgängliggöra och marknadsföra odlingen som besöksmål samt ta fram undervisning- och informationsmaterial till studiegrupper.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, köpta tjänster för rådgivning, entreprenad, film och byggmaterial till utekök.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet främjar en ökad produktion av grönsaker och avsättning för jordbruksprodukter lokalt. Ett samverkansprojekt kring ekologisk odling kan både marknadsföra Vårdinge by till ett nytt attraktivt besöksmål och inspirera fler aktörer till att starta odlingar. Det finns ett stort behov av nya samverkansmodeller för att hitta en ekonomisk hållbarhet i grönsaksproduktion. Vårdinge Folkhögskola har goda förutsättningar till att bli en öppen anläggning och inspiratör till hur en skola kan öka självförsörjningsgraden av grönsaker.

Fastställt stödbelopp: 1 248 543 kr

Varav projektstöd: 836 524 kr

Varav LAG-pott 412 019 kr

Stödandel med motivering: 100 % projektet är förutsättningsskapande där resultatet kan spridas till fler än sökande.