Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsutveckling

Vårdinge by – Ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk

Om projektet

Syftet Projektet syftar till att utveckla Vårdinge by till ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk

Målet med projektet är att:

– göra en pilotstudie över en etablering av grönsaksodling och en testodling av grönsaker i utbildningssyfte, utifrån en förutbestämd användare i samverkan med skolan.

– sammanställd rapport över utfall och erfarenheter som kan spridas digitalt.   

– anlägga en öppen mötesplats kombinerat med ett utekök för tillagning av enklare måltider.

– utveckla Vårdingeby till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling.

 ta fram 4 filmer om skolodlingsprojekt

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, grönsaksodling, analyser, utvärdering rapportskrivning, rådgivningstjänster, anläggning av utekök, framtagande av informations- och kunskapsmaterial samt ta fram filmer.

Projekt

”Leader hjälper oss att bli självförsörjande på grönsaker”

Om projektet

Projektperiod
2022-2024

Projektägare
Vårdinge folkhögskola

Projektledare
Kerstin Bjurström
070 735 08 68
kburstrom@vardinge.fhsk.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Vårdinge Folkhögskola vill utveckla Vårdingeby till ett nytt besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med studier och kunskap om professionell regenerativ grönsaksodling.
Genom att i samverkan mellan skolan och restauratören göra en pilotstudie över en odlingssäsong av grönsaker utifrån en förutbestämd användare som dokumenteras och kan spridas digitalt vill vi öka kunskapen i lokalsamhället.

Stöd söks för projektledning, marknadsföring och investering av utekök.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
843 306 kronor

Medfinansiering från Leader Sörmlandskusten
415 359 kronor

Total finansiering
1 258 665 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Sörmlandskusten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden