Stall Bergtorp

En förstudie för att undersöka hur ridanläggningen kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten

Om förstudien

Den ideella föreningen Tälje Skog och Ungdom driver Stall Bergtorp utanför Södertälje. Föreningen driver barn- och ungdomsverksamhet under vardagkvällar och har öppen gård och ”prova-på-ridning” på lördagar. I den här förstudien har de fördjupat sig i hur de kan utveckla nya fritidsverksamheter och bredda utbudet för att bli en mötesplats för allmänheten.

Inom förstudien har föreningen genomfört två studieresor, hållt fyra workshops och tagit in en utredare som analyserat verksamheten och sammanställt resultatet i en rapport. Rapporten presenterar ett nuläge och två utvecklingsvisioner för Bergtorp, och föreningen vill arbeta med scenario C: att utveckla verksamheten inom flera områden och arbeta mer aktivt med praktikplatser, skolbesök, psykisk ohälsa och utveckla ridverksamheten. Samtidigt behöver då föreningen göra investeringar i befintliga byggnader samt ett nytt ridhus och stall.

Förstudien var grund till att föreningen kunde arbeta med nuläges- och behovsanalys, och vi från Leader hoppas verksamheten utvecklas på önskat sätt.

Förstudien genomfördes 2021-2022.

Här kan du läsa rapporten från förstudien

FÖRSTUDIE

”Förhoppningen är att slutprodukten blir en ny anläggning med ett nytt ridhus. Tack vare behovs analysen så har vi kommit ett steg på vägen.”

Varför en förstudie?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

LAG anser att förstudien ska prioriteras eftersom den bidrar till att påverka kommunens framtida prioriteringar till investeringar av fritidsanläggningar och grönområden med koppling till hästar, smådjur och natur. Det syftar tydligt på att skapa eller bibehålla arbetstillfällen, i det här fallet till Stall Bergtorp. Förstudien har också ett tydligt fokus på hur föreningen ska organiseras sig i framtiden och förvalta sina byggnader. Projektet kan därmed bidra till att öka kunskapen om möjligheter att bygga på landsbygden. T.ex. genom att ta reda på vilka tjänster som ska tillhandahållas, långsiktig finansiering och rollfördelning mellan föreningen och respektive kommunen.

Om förstudien

Projektperiod
2021-2022

Projektägare
Tälje Skog och Ungdom 

Projektkontakt
Weronica Öberg
weronica.oberg@skogochungdom.se

Syfte och mål

Syfte: att ta fram förslag till hur en tätortsnära ridanläggning kan utveckla nya fritidsverksamheter och bredda utbudet som mötesplats för allmänheten.

Mål: att genomföra en förstudie som sammanställs i en rapport samt genomföra 2 studieresor och 4 workshops (digitalt alt fysiskt).

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
80 400 kr

Medfinansiering från Skog och Ungdom distrikt Sthlm
39 600 kr

Total finansiering
120 000 kr

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden