View Post

Järna Vildmark

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Målet med projektet är att bygga en 5-kampsarena i samverkan närliggande föreningar. Aktiviteterna i projekt är egen arbetsinsats för att i ordningställa bastuflotte, jaktstig för 3D bågskytte, grillplatser, badplats och brygga. LAG:s motivering Järna Vildmark kan bidra till både nya arbetstillfällen, produkter, tjänster och skapa mervärden …

View Post

Ersboda 4H gård

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål Syftet med investeringen är att öka antalet dagbesökare på och kring Ersboda torp samt att skapa ett nytt besöksmål för kultur, rekreation och friluftsaktivitet. Målet med projektet är en fullt etablerad 4H-gård med helårsanställd personal anpassad för minst 1300 barn och ungdomar. En åretruntöppen anläggning för friluftsliv och utflyktsmål samt minst 2 nya föreningsledda aktiviteter för allmänheten …

View Post

Sörmlandsstugan 2.0

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål Syftet med projektet var att fler bostäder byggs på landsbygden samt att främja diversifiering, skapande och utveckling av nya småföretag och arbetstillfällen, öka kompetensen hos småföretagare på landsbygden. Projektet bestod i att ta fram en handbok med byggklara ritningar och instruktioner samt bygga upp en organisation som kan förvalta och sprida konceptet vidare. Ta fram en handbok …

View Post

Skulpturfestival

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att främja integrationen och öka kunskapen om mångfaldsarbete i Oxelösunds kommun, samt att öka tillgängligheten för flera kulturer till skulpturfestivalen. Målet med projektet är att etablera ett antal frivilliga faddergrupper till statyerna och översätta information om Skulpturfestivalen till flera språk samt att genomföra en workshop om att arbeta som konstnär. Aktiviteterna i projekt är …

View Post

Pumptrack

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att marknadsföra och etablera en 1600 kvm stor pumptrack . Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning samt marknadsföring. LAGs motivering: MTB förutspås vara den naturturistiska aktivitet som har störst tillväxtpotential i framtiden. Men, det finns …

View Post

Outdoor weekend

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Turistprojekt med flera kommuner Syftet med projektet/investeringen är att skapa sysselsättning och fler produkter för att öka lönsamheten hos aktörer inom besöksnäringen som är verksamma på landsbygden i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner Målet med projektet är att bygga upp och genomföra sex evenemang under lågsäsong med tema ”Outdoor Weekend”, kompetensutveckla ett 30-tal företagare samt att ta fram säljande marknadsföringsfilmer …

View Post

Norrbyvallens hundarena

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Västerljungs IF har byggt om en gammal fotbollsgrusplan till en arena för träning av hundar. Stödet avsåg investeringar till stängsel och belysning i ett område för hundträning. Finansiering: 430 000 kr varav 288 100 kr i projektstöd, 141 900 kr i LAG-pott och 36 348 kr i privat medfinansiering. Motivering: Norrbyvallens Hundarenan i Västerljung har bidragit till ett nytt besöksmål …

View Post

Hyreslägenheter i Stavsjö

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Idag byggs det alltför få bostäder i Sverige och på landsbygden. Under senare år har det varit nästan omöjligt. Vi ville visa en väg. Stödet avsåg konceptutveckling, dokumentation och marknadsundersökning av hyresbostäder på landsbygden. Finansiering: 625 513 kr varav 419 094 kr i projektstöd och 206 419 kr i LAG-pott LAGs motivering: Flera förstudier har visat att det finns ett …

View Post

Gården som mötesplats

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Volontärverksamhet på gården skapade behov av att investera i en ny komplementbyggnad. Stödet avsåg att uppföra ett lofthus med ett utekök samt dokumentera bygget och framväxten runt den både med bild och film. Finansiering: 500 000 kr varav 300 000 kr i privat finansiering och 200 000 kr i projektstöd. LAG:s motivering: Projektet bidrar till att förutsättningarna för att bygga …

View Post

Ekoladan, en nytänkande mat- och hållbarhetsupplevelse.

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter: Syftet med projektet är att sprida information och öka kunskapen om småskalig frukt och grönsaksodling samt nya tekniska lösningar inom uppvärmning Målet med projektet är att leverera informations- och marknadsföringsmaterial,  informationsstig, utställning och tillfällen för grupper att besöka alternativt delta vid kurser i anslutning av Ekoladan samt genomföra testodling av perenna växter. Projektet bestod i projektledning, marknadsföring, kursledning, kostnader …