Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Stadgar

Stadgar för Leader Sörmlandskusten, ideell förening

 • 1. Föreningens firma

Föreningens namn och firma är Leader Sörmlandskusten, ideell förening.

 • 2. Föreningens ändamål

Föreningen är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden ideell förening som har som ändamål att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbete (lokalt ledd utveckling) med Leadermetoden.

Föreningens verksamhetsområde omfattar kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa, Södertälje och Salem med undantag av centralorterna Nyköping och Södertälje. Föreningen kan också samverka med andra organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen skall genom sin verksamhet främja landsbygdens utveckling genom samverkan med lokala utvecklingsgrupper och ideella föreningar, privata företag, kommunala, regionala och statliga organ.

 • 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

 • 4. Medlemskap i föreningen

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften. Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman och har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

 • 5. Medlemsavgifter

Medlemsavgifter fastställs av föreningsstämman efter förslag från styrelsen (LAG)

 • 6. Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda skall anmäl detta skriftligen till styrelsen och har därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlemsavgifter återbetalas inte, ej heller lämnade bidrag.

 • 7. Uteslutning ur föreningen

Medlem som motarbetar eller skadar föreningen kan uteslutas efter förslag av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman med kvalificerad (tre fjärdedels) majoritet.

 • 8. Föreningens organ

Föreningens organ är: – Föreningsstämma, – Styrelse (LAG Local action group) – Revisorer, – Valberedning och Verksamhetsledare.

 • 9. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma/årsmöte hålls senast den 30 april, året efter verksamhetsåret på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 4 veckor före stämman. Kallelse kan skickas via e-post och skall dessutom annonseras på föreningens webbplats. Förslag till dagordning och beslutsunderlag skall senast 2 veckor före stämman finnas tillgängliga på webbplatsen.

Föreningsstämman är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Mötets öppnande och fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 2. Fastställande av dagordning
 3. Beslut om stämmans offentlighet
 4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för stämman
 6. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 11. Beslut om medlemsavgift/årsavgift
 12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
 13. Behandling av inkomna motioner samt av styrelsen väckta frågor
 14. Val av ordförande i styrelsen för en tid av två år
 15. Val av vice ordförande för en tid av ett år (representerande annan sektor än ordf.)
 16. Val av övriga ledamöter i LAG/styrelsen (tretton ledamöter varav sex väljs på två år och sju väljs på ett år)
 17. Val av revisorer (två lekmannarevisorer samt en auktoriserad revisor)
 18. Val av tre personer som valberedning för nästkommande år (en vardera från de tre sektorerna ideell, privat och offentlig)
 19. Informationspunkter
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutning

Alla boende och verksamma inom Leaderområdet har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt.

 • 10. Motioner

Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall lämnas skriftligen till styrelsen senast sex veckor före stämman. Styrelsen skall yttra sig skriftligen över inlämnade motioner.

 • 11. Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma. Kallelse med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman.

Extra föreningsstämma skall hållas när det begärs av revisorerna eller minst 1/3-del av medlemmarna. Sådan begäran skall göras skriftligen där anledningen till extra föreningsstämma skall framgå. Styrelsen skall då kalla till extra föreningsstämma inom två veckor efter det skrivelsen inkommit. I samband med kallelsen skall styrelsen avge ett skriftligt utlåtande.

På extra föreningsstämma får endast beslut fattas i ärenden som tagits upp i kallelsen.

 • 12. Röstning

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap. Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

 • 13. Styrelse/LAG (lokal action group)

Styrelsen/LAG ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens beslutande och verkställande organ och beslutar i alla ärenden inklusive ansökan om projektmedel.

Styrelsen består av 15 ledamöter varav 1/3-del representerar vardera ideell- privat- och offentlig sektor. Inget kön skall vara representerat av mer än 60 % av antalet ledamöter och i övrigt skall eftersträvas en allsidig sammansättning och god geografisk spridning. Mandattiden är två år och halva styrelsen väljs växelvis varje år.

Ordförande väljs på en tid av två år med möjlighet till förlängning ett år.

 • 14. Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen särskilt att:

 1. Tillse att stadgar, strategi och andra för verksamheten styrande regler följs
 2. Verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 3. Besluta om verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
 4. Planera, leda, fördela och följa upp föreningens verksamhet
 5. Ansvara för och förvalta föreningens medel
 6. Utvärdera och kontrollera föreningens verksamhet
 7. Teckna nödvändiga avtal för verksamheten
 8. Ansvara för personalfrågor
 9. Granska och besluta om inkomna projektansökningar

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Kallelse skall ske minst två veckor i förväg och handlingar/beslutsunderlag skall tillställas ledamöterna senast en vecka i förväg (via e-post) Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas i konsensus.

Styrelsen får adjungera annan person vid behov. Styrelsen kan även tillsätta arbets- eller beredningsgrupp vars uppgifter skall framgå av styrelsens direktiv.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en vid mötet utsedd justeringsman. Protokollen är offentlig handling och skall hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen.

 • 15. Verksamhetsledare

En verksamhetsledare skall finnas inom Leader Sörmlandskusten. Verksamhetsledaren har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid styrelsens sammanträden.

 • 16. Revisorer

Föreningsstämman utser årligen två föreningsrevisorer/lekmannarevisorer, samt upphandlar en godkänd/auktoriserad revisor. Valbar till revisor är även icke föreningsmedlem.

 • 17. Revision

Räkenskaper och revision skall ske enligt god bokförings- och revisionssed. Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

 • 18. Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen utses med en representant från vardera ideell, privat och offentlig sektor. Minst en person från vardera könet. Valberedningen skall ge föreningsstämman förslag på ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt revisorer. Valberedningen väljs för en tid av ett år.

 • 19. Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

 • 20. Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

 • 21. Jäv

Förtroendevalda och anställda omfattas av vedertagna regler om jäv. Det åligger förtroendevalda och anställda att informera ordföranden om förhållanden som kan innebära jäv. Detta skall protokollföras och person som är jävig skall ej närvara vid beredning eller beslut i ärendet.

 • 22. Ändring av stadgar

Stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut fattas genom enkel majoritet.

 • 23. Tolkning av stadgar

Uppkommer tvist om tolkning av dessa stadgar, eller väcks fråga som inte är reglerad i stadgarna, äger styrelsen tolkningsföreträde.

 • 24. Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma. Beslut fattas med kvalificerad (tre fjärdedels) majoritet.

I beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall användas. Om inget annat följer av ingångna avtal skall tillgångarna användas som stämman beslutar och i enlighet med föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

 • 25. Ikraftträdande

Beslut om dessa stadgar har tagits vid konstituerande föreningsstämma, 2015-08-26. Stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan.