Projekt exempel • 1

Slutredovisade Projekt


 • 1

Kick Start Nära Mat

Kick Start Nära Mat ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat.

Vi kommer att beakta två varianter av intressenter att medverka i Kick Start Nära Mat.

 1. Inkomna projektidéer till Leader Sörmlandskusten i steg 1 vars beskrivning är tillämplig för insatsområde Nära Mat.
 2. Initiativtagare från vårt partnerskap.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer. Ni får gärna haka på de aktiviteter vi har på gång. Projektet är LAG-ägt och pågår tom 2018

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar

 • Hur utvecklar vi nya idéer om mervärden inom areella näringar?
 • Hur bidrar vi till att nya arbetstillfällen skapas eller att arbetstillfällen bibehålls?
 • Hur kan vi medverka till att nya produkter baserade på lokala råvaror utvecklas?
 • Hur han vi märka våra matprodukter för att sälja mer eller öka lönsamheten?
 • Hur stimulerar vi till att det startar fler företag inom matproduktion eller förädling?
 • Hur kan vi öka kunskapsöverföring inom matsektorn?
 • Hur startar man ett utvecklingsbolag?
 • Hur kan vi utveckla innovativa upphandlingsmetoder i samverkan med de offentliga köken?
 • Hur kan vi medverka till att nya tjänster, baserade på lokala råvaror utvecklas?
 • Hur kan vi inspirera till fler fiskodlare i vårt område?

Kick Start Leva Bo

Kick Start Leva Bo bidrar till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo.

Vi kommer att engagera flera typer av intressenter att medverka i Kick Start Leva Bo.

1) De som inkommit med projektidéer till Leader Sörmlandskusten och vars projekt beskrivning är tillämplig för insatsområde Leva Bo.
2) Organisationer och intressenter på orter där kunskapen om lokala servicefrågor är låg och där det finns potential att öka kunskapen och inspirera till nya idéer.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer eller haka gärna på det aktiviteter som är på gång.

 • Hur utvecklar vi en servicepunkt?
 • Hur utvecklar vi en digital lanthandel?
 • Hur kan vi medverka till utbyggd tillgång till bredband?
 • Hur utvecklar vi ett kommunbygderåd?
 • Hur utvecklar vi en ekonomisk förening eller ett utvecklingsbolag?
 • Hur utvecklar vi samåkning?
 • Hur utvecklar vi en samlingslokal?
 • Hur kan vi starta ett byggprojekt?
 • Hur kan vi utveckla en mötesplats?
 • Hur kan vi medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service?

Kick Start Strategisk Mångfald

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete. Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer eller coacha nyanlända med egna affärsidéer eller skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte.

Det kan också handla om att ta nya initiativ till att bjuda in nyanlända till er förening och få dem delaktiga i er verksamhet. Målsättningen med det här projektet är att få ett ökat engagemang för integration och då spelar egentligen inte verktyget eller vägen dit så stor roll utan att ni faktiskt gör något.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer. Ni får gärna haka på de aktiviteter vi har på gång.

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar:

 1. Det behövs bättre validering och bedömning av utländsk erfarenhet av och utbildning i de gröna näringarna.
 2. Det behövs informationsinsatser, erfarenhetsutbyten samt nätverksbyggande och mötesplatser.
 3. Det behövs knytas nya kontakter mellan de invandrare som har en ambition att utvecklas inom gröna näringar och lantbrukssektorn. Fler adekvata praktikplatser och mäklare som har särskild kompetens om landsbygdens näringsliv.
 4. Många jobb inom de gröna näringarna anmäls inte till arbetsförmedlingen, eftersom man upplever att man inte får hjälp därifrån. Invandrare har sämre kunskap om möjligheter att använda arbetsmarknadsstöd för att starta eget. Därför behövs det ett tydligare samarbete med arbetsförmedling om och mellan aktörer inom den gröna sektorn.
 5. Jordbrukssektorn har ofta dålig status i vissa länder och det kan vara ett hinder för integration.
 6. Nyanlända borde få tillfälle att komma ut på landet och bo på lantgård.
 7. Det är viktigt att de som bor på landet visar intresse för de nya svenskarna och en vilja att ta till sig dem.
 8. Det är svårt för nyanlända att få köpa mark, kanske på grund av att generationsskiften ofta sker inom familjen.
 9. Odling av grödor från andra länder och förädling av svenska råvaror till andra matkulturers produkter är intressanta öppningar.
 10. Utrikesfödda har liten kunskap om svenskt jordbruk och odlingslandskap

Willkommen Deutschland 2.0

Willkommen Deutschland!

Leader Sörmlandskusten har fattat beslut om ett samverkansprojekt med Leader SüdWest-Mecklenburg.

Projektet ska undersöka hur Sörmland och Meckelnburg vorpommern kan skapa en varaktig arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan företagare om besöksnäringen på landsbygden.

Redan under förra programperioden försökte vi att få till ett samverkansprojekt med Tyskland, men det visade sig då vara för stora skillnader i regelverk och synen på leadermetoden. Men vi etablerade ändå kontakter och valde att skriva in Tyskland som möjlig part till nuvarande programperiod. Sverige och framför allt Nyköpingsområdet har historisk anknytning till ett flertal tyska orter. Genom att bygga på vår historia ser vi möjligheter att samverka med tyska leaderområden framför allt i våra insatsområden Nära mat och Turism. Vi är också de två länder som tar emot flest flyktingar så även inom vårt insatsområde Strategisk mångfald finns det sannolikt möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Det finns ett stort intresse hos skolor i vårt område att genomföra samarbete med tyska skolor med liknande inriktning. Där kan vi engagera unga personer i samarbetsprojekt med anknytning till insatsområdena Nära Mat och Turism och våra horisontella indikatorer ungas delaktighet och jämlikhet.

Vad är ett samarbetsprojekt?

Vill ni ta del av projektets aktiviteter så rekommenderar vi er att följa oss på FB-sidan Willkommen Deutschland