Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Sörmlandsstugan 2.0 Beslutad

Kategorier: Leva Bo

Med Sörmlandsstugan 2.0 antar vi utmaningen att hitta nya lösningar på boende. Vi ser här en möjlighet att utveckla vår sörmländska landsbygd genom att ta fram ett koncept för ett boende som ska
kunna vara med och lösa en del av bristen på bostäder samtidigt som den genererar intäkter till landsbygdsföretagare som vågar investera. Vi vill med projektet visa landsbygdens potential att välkomna
våra nya medborgare i det rika föreningsliv och nätverk som finns på våra mindre orter och på gårdar i redan befintliga gemenskaper. Detta blir integration i skarpt läge.
Under våren 2016 har Coompanion Sörmland med stöd av Sörmlands Sparbank genomfört en förstudie för att ta reda på förutsättningarna för byggande av Attefallshus på landsbygden i Nyköpings kommun. I förstudien har vi försökt att skapa oss en bild av behovet av bostäder samt få en bild av de intäktsmöjligheter som finns för en familj/företagare som väljer att investera i ett Attefallshus och säga välkommen till landet. En rapport från förstudien bifogas till denna ansökan. Under förstudien har vi tillsammans med en lokal arkitekt och ett lokalt byggföretag tagit fram en idéskiss på ett modernt Attefallshus som passar in i den sörmländska gårdsmiljön – vi kallar det Sörmlandsstugan 2.0.

Målsättningen att rekrytera 10 gårdar/fastighetsägare som vill bygga ett Attefallshus och ge dem adekvat utbildning/coachning bidrar till att visa andra aktörer konkreta exempel. Vi får på det viset se och pröva husens lämplighet och höra husägarnas erfarenheter. För att konceptet ska leva vidare efter projektets slut och finnas tillgänglig för allmänheten är det viktigt att det bildas en ekonomisk förening eller liknande organisationsform under projektets gång. Därför är det motiverat att det läggs resurser på en styrelseutbildning för styrelsen i den nybildade föreningen.

Projektidé:

Konceptet Sörmlandsstugan 2.0 bidrar till att lösa en del av bristen på bostäder samtidigt som den genererar intäkter till landsbygdsföretagare som vågar investera. Projektet visar också på möjligheten att välkomna nya medborgare till landsbygden på ett nytänkande sätt genom det kapitel som handlar om ansvar som integrationsvärd för stugägare. Den handbok och färdiga ritningar klara för bygganmälan för ett Attefallshus för landsbygden sökande avser ta fram kan inspirera och möjliggöra att konceptet får en bred spridning till flera orter.


Kontaktinformation

Magnus Eriksson
E-post
Telefon
Karta