Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Hyresbostäder i Stavsjö.

Kategorier: Slutredovisade

PROJEKTBESKRIVNING: Projektet är ett kunskapsprojekt vars mål är att utveckla en modell för att ta fram ett antal hyreslägenheter i markplan i ett landsbygdssamhälle. Det projekt vi nu söker medel för är en modellframtagning och förstudie som beskriver de olika åtgärder som krävs för att möjliggöra själva byggprocessen. Byggprocessen som är en konsekvens av initiativet men som skall utgöra det slutliga målet, ligger utanför projektet och skall finansieras med bostadslån. Den framtagna modellen skall innehålla de aktiviteter som krävs för att lokala initiativ och grupper skall kunna realisera ett bostadsprojekt och skall innehålla en metodprocess, detaljplanefrågor, kostnadsanalyser, finansieringsformer, marknadsundersökning, nätverk och kontakter, kompetenser, kostnadskontroll, dokumentation mm, PROJEKTÄGARE: Kiladalens Utveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag utan vinstintresse som arbetar för att stärka service och boende i Kiladalen. Sedan hösten 2014 har bolaget etablerat Sveriges första digitala lanthandel i
de två orterna Stavsjö och Ålberga, förvärvat Stavsjö skola av kommunen, träffat avtal med landstinget om viss lokal vård och iordningställt lokaler för detta ändamål.

BAKGRUND OCH NULÄGESBESKRIVNING: Till grund för det projekt vi nu vill inleda ligger en omfattande enkätundersökning bland de boende i området som visar på ett stort intresse, främst bland äldre personer, att hyra en lägenhet i i det egna samhället när ett boende med värdighet och livskvalitet blir svårt i den egna äldre och större villan. Om detta önskemål kan tillgodoses kommer det samtidigt att friställas äldre enfamiljshus som kan förvärvas av yngre barnfamiljer vilket i sin tur skapar bättre underlag för skola, barnomsorg och service. Bolaget har nyligen förvärvat en av Nyköpings kommun nedlagd skola. Förutom skolbyggnaden består fastigheten av ett större markområde som lämpar sig för bostadsbebyggelse men för att detta skall vara möjligt krävs en planändring och att en ny detaljplan upprättas som medger bostadsbebyggelse, något som kan förväntas gälla flera landsbygdssamhällen. METOD OCH ARBETSSÄTT: När projektfinansiering säkrats kan vi inleda processen på sätt som vi beskrivit i det föregående. För projektledningen kommer det att innebära fortlöpande kontakter med kommunens tjänstemän, planarkitekt och förtroendevalda.

SAMARBETSPARTNERS: Projektet är åtskilt från andra verksamheter i bolaget men vi kommer kommunicera våra åtgärder med de boende i närsamhället. I detta första skede är naturligtvis kommunen en viktig samarbetspartner eftersom vi har ett sammanfallande intresse av att det byggs bostäder i alla delar av kommunen. Även de företag som är verksamma i vårt område är en viktig målgrupp som vi hoppas kunna knyta närmare till oss när vi i steg två kommer till byggprocessen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH AVRAPPORTERING: Under rubriken förväntat resultat, resultatindikatorer, har vi angivit som slutligt mål att vi skall skapa förutsättningar för byggstart av 10 lägenheter. Vår förhoppning är att vi skall nå det dubbla antalet men betingat av efterfrågan kan det komma att ske i etapper. Resultat av denna inledande ”förstudie” kommer vi att redovisa i en särskild rapport. Av vår bolagsordning framgår att vi ”skall förmedla kompetens och idéer” .

Projektidé:

Projektet är ett kunskapsprojekt vars mål är att utveckla en modell för att ta fram ett antal hyreslägenheter i markplan i ett landsbygdssamhälle.


Kontaktinformation

Gunnar Casserstedt
E-post
Telefon

Projektplan
Slutrapport

Karta