Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Nära mat

Den nära maten kommer både från det traditionella produktions- jordbruket och från ekologiska jordbruk och trädgårdar och lokala mathantverkare. De har alla det gemensamt att de bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning.

Arbetstillfällen skapas i alla led, hos producenter, mathantverkare, kreatörer, distributörer, restauranger, offentliga kök, matturistföretag o.s.v.
Här är mötet mellan stad och land en viktig förutsättning för utveckling.

Vi kan utveckla smarta logistiklösningar och innovativa upphandlingsmetoder som breddar marknaden med ökad lönsamhet som följd.

Mathantverkare, restauranger, offentliga kök m fl. ska stödjas i sina ambitioner att förädla och utnyttja lokala råvaror.

Vi vill också arbeta för bättre jämställdhet i matbranschen.

Våra insatser ska medverka till att alla producenter inom de gröna och blå näringarna ska kunna utveckla sin produktion så att man tar steg uppåt i värdekedjan för att nå ökad lönsamhet. Ekologisk odling och djuruppfödning samt KRAV-certifiering är exempel på steg på den vägen.

Förädling av närfångad fisk och lokal försäljning av fisken är andra områden som behöver stärkas.

– Hur kan ni bidra till utveckling i vårt område?